เรียน ลูกค้าบริการ Cash Management
*แจ้งวันหยุดธนาคารฯวันที่ 13-15เมษายน58 และ 1-5พฤษภาคม58
Please be informed that 13-15Apr15 and 1-5May15 are Banking Holiday
**แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพือติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับเช็ค
สำหรับลูกค้าบริการ Krungsri Cheque Payment(Cashier Order) ท่านสามารถแจ้งคู่ค้า(Supplier)ของท่าน
ให้สอบถามรายละเอียดการรับเช็คได้ที่หมายเลข02-6262626 กด*7 และกด0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในวัน
และเวลาทำการ
Krungsri Biz Phone for Krungsri Cheque Payment Enquiry
Cheque Detail at Krungsri Biz Phone 66 2 6262626 press * 7 and press 0 within working hour.
For Krungsri Cheque Payment (Cashier Order) Client, currently your Supplier could contact us to enquire
Kindly suggest this convenient channel of contact to your Supplier. Thank you and Best regards.

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com