เรียน ลูกค้าบริการธุรกรรมการเงิน/Dear Transaction Banking Customer
*แจ้งวันหยุดธนาคารฯ วันที่ 1มิถุนายน2558
Please be informed that 1Jun15 are Banking Holiday
**แจ้งหมายเลขติดต่อสำหรับลูกค้าKrungsri Cheque Payment (Cashier Order)
เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับเช็คท่านสามารถแจ้งคู่ค้าให้ติดต่อที่ 02-6262626* 7และกด0 ในวัน/เวลาทำการ
For Krungsri Cheque Payment (Cashier Order) Clients,
now your supplier could enquire cheque detail at no. 02-6262626 * 7 and press 0 within working hour.
***แจ้งหมายเลขติดต่อกลุ่มบริการลูกค้าธุรกรรมการเงินและซัพพลายเชน 02-6262626 กด 3 และ กด 3
For enquiry with Transactional Banking and Supply Chain Customer Service,
please contact at no.02-6262626 press 3 and press 3

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com