เรียน ลูกค้าบริการธุรกรรมการเงิน/Dear Transaction Banking Customer
3)ติดต่อกลุ่มบริการลูกค้าธุรกรรมการเงินได้ที่หมายเลข 02-6262626 กด 3 และกด 3 เวลา 8.00น. - 18.30น.
**Please contact Transactional Banking Customer Service at IVR no. 02-6262626 press 3 & press 3
during 8.00a.m. - 6.30p.m.
4) เพื่อคู่ค้าของท่าน สอบถามรายละเอียดการรับเช็ค ได้ที่หมายเลข 02-6262626 กด *7 และ 0
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
For Cheque Payment Detail Enquiry (Cashier Order), please advise your Supplier to contact
no. 02-6262626 press *7 and 0

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com